Mgr. Agnesa Mikovčíková
mediator@fmsys.sk
+421 948 105 000

Obsah tejto stránky vyžaduje novšiu verziu Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Mediácia

je spôsob riešenia konfliktných situácii za účasti tretej osoby – mediátora

paragraf
Mediácia je kultúrny, moderný a zároveň veľmi účinný spôsob riešenia konfliktov. Je neformálny, dobrovoľný, štrukturovaný a dôverný proces, v ktorom neutrálna osoba – mediátor pomáha sporiacim sa stranám vyjednať urovnanie sporu. Je to zásah do konfliktu treťou stranou, ktorá pomáha konfliktným stranám vo vedení a riešení ich sporu. Tretiu neutrálnou stranou je mediátor. Mimosúdne riešenie sporov je najbežnejšie praktizovaná a fungujúca forma riešenia sporov vo Veľkej Británii, USA a Austrálie ale aj v iných krajinách Európy. Prijatím Zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov sa Slovensko zaradilo medzi krajiny, ktoré včlenili mediáciu priamo do svojho právneho systému.

Výsledok Mediácie

Dohoda, ktorá vznikla ako výsledok mediácie, má písomnú formu a je pre osoby zúčastnené na mediácii záväzná. Na základe dohody sa môže podať návrh na súdny výkon rozhodnutia alebo návrh na vykonanie exekúcie, ak je táto dohoda spísaná vo forme notárskej zápisnice alebo schválená ako zmier pred súdom, resp. rozhodcovským orgánom.

Priebeh mediácie

 • Úvodná časť
 • Priestor pre iniciátora
 • Priestor pre spornú stranu
 • Definovanie záujmov oboch strán
 • Oddelené stretnutím
 • Predstavenie možností – ukončenie vzťahu, prepojenie záujmov
 • Dohoda

Na úvod mediátor zdôrazní dobrovoľnosť mediácie, svoju nestrannosť a dôvernosť všetkých informácií, ktoré sa strany a mediátor v priebehu mediácie dozvedia. Dôležité je, aby sa strany sporu na osobe mediátora zhodli a mediátor túto úlohu prijal. Dohodnú si vzájomne pravidlá komunikácie a určí sa očakávaná dĺžka mediačného stretnutia.

Potom dostane každá strana neprerušovaný čas na vysvetlenie svojho pohľadu na predmet sporu. Cieľom nie je hľadať príčiny sporu alebo vinníka, ale vytvorenie situácie, v ktorej každý účastník sporu môže dať najavo svoje chápanie, svoje prežívanie sporu a nazeranie na konflikt zo svojej strany. Účastníci konfliktu majú stále kontrolu nad výsledným riešením, a to tým, že si ponechávajú právo definovať konečný výsledok a nesú za svoje rozhodnutie zodpovednosť.

Ďalej sa strany snažia prostredníctvom vzájomnej komunikácie o pochopenie názorov a postojov protistrany a hľadajú vzájomne prijateľné riešenie. Mediátor nikoho neobviňuje, nesúdi, nerozhoduje, kto má pravdu a kto nie, ani nerobí žiadne rozhodnutia. Pomáha účastníkom mediačného stretnutia otvorene diskutovať o probléme a identifikovať vhodné riešenie.

Ak napokon nájdu strany sporu riešenie, ktoré im vzájomne vyhovuje, spíše mediátor Dohodu o vyriešení sporu, ktorú podpíšu strany sporu aj mediátor. Podpisom dohody je proces mediácie ukončený a úloha mediátora splnená.

Mediácia sa končí:

 • uzatvorením dohody strán, ktorá je výsledkom mediácie (dohodu medzi stranami pomáha formulovať mediátor a zabezpečuje jej vypracovanie)
 • odstúpením ktorejkoľvek sporovej strany od mediácie
 • rozhodnutím mediátora, ak v záujme vyriešenia sporu je vhodné v mediácii nepokračovať

Po ukončení mediácie, v prípade, že nedôjde k vyriešeniu sporu, možno začať súdne konanie, alebo v už začatom súdnom konaní ďalej pokračovať.

Ako presvedčiť partnera na mediáciu

Ak ste presvedčený, že mediácia by vám mohla pomôcť vyriešiť sporné otázky a problémy a váš partner ju odmieta, skúste ho presvedčiť nasledovnými argumentami:

 • ak prídete k rozvodovému súdu s mediačnou dohodou, v ktorej budete mať upravenú výchovu detí - rozvod prebehne oveľa rýchlejšie a najmä bez zbytočných tráum
 • ak si po rozvode rozdelíte majetok dohodou prostredníctvom mediácie - nemusíte už ísť k súdu a ani čakať tri roky na vysporiadanie zo zákona
 • cieľom mediácie je, aby obe strany boli spokojné - t.j. výsledkom je spokojnosť oboch strán
 • je to lacnejšie a rýchlejšie ako súdne pojednávania, a pritom mediačnú dohodu súdy akceptujú
 • nemusíte sa hádať pred súdom, počas mediácie je atmosféra oveľa pokojnejšia
 • mediácia môže prebehnúť v ktorejkoľvek fáze rozvodu. V prípade, že sa dohodnete počas rozvodového procesu - budú vám vrátené súdne poplatky, resp. ich časť
 • ak váš partner odmieta mediáciu, pretože by ste sa museli spolu "baviť" navrhnite mu mediáciu oddelenú - v tomto prípade sa vôbec nemusíte stretnúť
 • ak sa váš partner obáva toho, že mediátor by mohol byť neobjektívny, vysvetlite mu, že mediátor má objektivitu a nestrannosť určenú zákonom
 • ak máte problém partnera presvedčiť, nechajte to na mediátora. Ten sa pokúsi vášmu partnerovi objasniť všetky výhody mediácie sám
Copyright © 2011 Mgr. Agnesa Mikovčíková. Design by HAVRAN.EU.SK. Kopírovanie a iné šírenie obsahu je možné len so súhlasom autora.
Mgr. Agnesa Mikovčíková, Clementisove Sady 1615, 924 01 Galanta, e-mail:mediator@fmsys.sk, tel.: +421 948 105 000