Mgr. Agnesa Mikovčíková
mediator@fmsys.sk
+421 948 105 000

Obsah tejto stránky vyžaduje novšiu verziu Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Výhody mediácie:

Základnou výhodou mediácie je, že výsledok mediácie je dohoda, v ktorej sú obe strany spokojné (výhra-výhra).

Mediácia šetrí čas

Rýchlosť je prvá veľká výhoda mediácie. Celý proces mediácie predstavuje niekoľko sedení, v ideálnom prípade sa strany môžu dohodnúť už na prvom mediačnom stretnutí.

Mediácia šetrí finančné prostriedky

Náklady na mediáciu sú výrazne nižšie ako poplatky pri riešení súdnou cestou. Navyše, ak sa rozhádané strany dohodnú na súdnom zmieri, vráti sa im podstatná časť súdnych poplatkov (od 30 – 90% podľa toho, v ktorej fáze je súdny proces).

Mediácia je dobrovoľná a ústretová

Rozhádané strany sa mediácie zúčastňujú dobrovoľne, môžu z nej kedykoľvek odstúpiť, alebo ju prerušiť, a to aj v prípade, ak je mediácia odporučená súdom. Sami preberajú zodpovednosť, majú jedinečnú možnosť nadviazať priamy osobný kontakt, pri ktorom sa snažia nájsť kompromis.

Mediáciou sa nezhoršujú vzťahy strán sporu

Mediáciou sa rozhádaným stranám nezhoršujú vzťahy, práve naopak, vďaka mediácii môžu strany naďalej pokračovať v spolupráci, či už v obchodnom, alebo rodinnom prostredí. Mediácia tiež napomáha rozvíjať rešpekt k názorom iných ľudí, pretože pri mediácii zúčastnené strany počúvajú názor druhej strany v pokojnej atmosfére.

Mediácia je diskrétna

Všetky zúčastnené strany sú povinné v zmysle zákona 420/2004 o mediácii zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach súvisiacich s mediáciou. Aj samotný proces mediácie je veľmi diskrétny a osobný.

Mediácia je založená na čestnosti

Pri mediácii sa nevyžadujú dôkazy, či svedecké výpovede. Mediácia je postavená na pravdovravnosti a keďže strany majú možnosť samostatne o sebe rozhodnúť, sú oveľa priamejšie a lepšie spolu komunikujú.

Mediácia podporuje tvorivé a netradičné riešenia konfliktov

Pri mediácii je častokrát konflikt vyriešený netradičným spôsobom výhodným pre obe strany, čo by pri autoritatívnom riešení zrejme nebolo možné.

Mediácia je rovnoprávna

Mediačné konanie slúži k posilneniu osoby, ktorá má vo vzájomných vzťahoch nižšie postavenie. Úlohou mediátora je udržiavať túto rovnoprávnu vyváženosť počas celého mediačného procesu a zakotviť ju aj do mediačnej dohody.

Možnosť oddelenej mediácie

V prípade, že rozhádané strany nemôžu vôbec spolu komunikovať, ale sú ochotné riešiť spor dohodou, je možné mediáciu viesť oddelene s každým účastníkom.

Mediátor sa zameriava na záujmy strán sporu

Mediátor vytvára podmienky na nájdenie riešenia prijateľného pre všetky strany sporu. V prípade potreby môžu strany sporu svoje stanoviská konzultovať so svojimi právnymi zástupcami, alebo sa nimi nechať zastupovať.

Mediáciu je možné použiť aj keď už začalo súdne konanie

To, že sa už začalo súdne konanie nie je prekážkou mediácie a hoci to nie je jeho povinnosťou, sudca by mal odporučiť účastníkom súdneho konania pokúsiť sa vyriešiť spor mediáciou. Ak bude mediácia neúspešná, sa v krajnom prípade vždy môžete na súd vrátiť.

Mediácia naozaj funguje

Skúsenosti z krajín, kde je mediácia bežnou súčasťou života potvrdzujú, že vysoké percento prípadov, ktoré sa dostanú na mediáciu končí dohodou. Aj v prípadoch, ktoré sa neskončili úspechom, sa strany sporu v prevažnej miere vyjadrili, že ak v budúcnosti budú mať spor, pokúsia sa ho riešiť mediáciou.

Copyright © 2011 Mgr. Agnesa Mikovčíková. Design by HAVRAN.EU.SK. Kopírovanie a iné šírenie obsahu je možné len so súhlasom autora.
Mgr. Agnesa Mikovčíková, Clementisove Sady 1615, 924 01 Galanta, e-mail:mediator@fmsys.sk, tel.: +421 948 105 000