Mgr. Agnesa Mikovčíková
mediator@fmsys.sk
+421 948 105 000

Obsah tejto stránky vyžaduje novšiu verziu Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Využitie mediácie

Podľa zákona č.420/2004 Z.z. o mediácii je možné mediáciou riešiť spory, ktoré vznikajú z:

občianskoprávnych vzťahov

vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode, susedské spory, vecné bremená, ťarchy, spory vyplývajúce z nevrátenia pôžičky, vysporiadanie dedičstva

rodinnoprávnych vzťahov

úprava rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode (osobná starostlivosť, zastupovanie maloletého a správa jeho majetku, výživného), rodičovské práva a povinnosti, vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, vyživovacia povinnosť detí k rodičom, vyživovacia povinnosť medzi ostatnými príbuznými, konflikty vo veci určenia otcovstva.

pracovnoprávnych vzťahov

neplatnosť rozviazania pracovného pomeru, náhrada mzdy, náhrada škôd v pracovnoprávnych vzťahoch, iné nároky vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov, pracovné úrazy, konflikty medzi zamestnancami, finančné spory

obchodných záväzkových vzťahov

zaplatenie pohľadávok, neoprávnené zásahy do obchodného mena a dobrej povesti podnikateľa porušenie obchodného tajomstva, spory medzi zakladateľmi a spoločníkmi / členmi obchodných spoločností / družstva, o náhradu škody, spory vyplývajúce z uzatvorených zmlúv (napr. zmluva o dielo, o sprostredkovaní).

Existujú spory, u ktorých je vylúčené, aby sa vyriešili mediáciou. Sú to spory, u ktorých to vylučujú vzťahy medzi sporiacimi sa stranami ale i spory, kde právne predpisy nedovoľujú vec riešiť týmto spôsobom a kde je nutné, aby existenciu alebo neexistenciu daného práva alebo právneho vzťahu určil súd. Zákon sa nevzťahuje na veci, ktoré sa prejednávajú v trestnom konaní. Pre túto oblasť platí osobitný zákon č. 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch účinný od 1. januára 2004, ktorý ustanovuje výkon probácie a mediácie vo veciach, ktoré sa prejednávajú v trestnom konaní.

Copyright © 2011 Mgr. Agnesa Mikovčíková. Design by HAVRAN.EU.SK. Kopírovanie a iné šírenie obsahu je možné len so súhlasom autora.
Mgr. Agnesa Mikovčíková, Clementisove Sady 1615, 924 01 Galanta, e-mail:mediator@fmsys.sk, tel.: +421 948 105 000