Mgr. Agnesa Mikovčíková
mediator@fmsys.sk
+421 948 105 000

Obsah tejto stránky vyžaduje novšiu verziu Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Profil

Riešte svoje spory rýchlejšie, lacnejšie, neformálne, diskrétne s cieľom dospieť k spoločnej dohode a spokojnosti všetkých sporných strán.

paragraf

Slovo mediácia je pôvodom z latinčiny a znamená stredný, prostredný, ale tiež nestranný, nerozhodný či neurčitý, alebo arbiter, rozhodca či stredná pozícia, sprostredkovateľ.

Poslanie mediátora, ako profesionálne vyškoleného sprostredkovateľa pre ukončenie sporu alebo konfliktu, je pomôcť tomuto procesu všetkými prostriedkami, ktoré sú v súlade s právom, morálkou a dobrými mravmi.

Jeho výsledkom je vyriešenie konfliktnej situácie a jej potvrdenie formou mimosúdnej dohody.

Etický kódex mediátora stanovuje požiadavky kladené na profesionálny a morálny kredit vykonávateľa mediácie ako jedného z najefektívnejších alternatívnych prostriedkov riešenia konfliktov a sporov.

V zozname mediátorov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky som zapísaná pod evidenčným číslom 442 a 1018.

Postavenie mediátora podľa zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii :

  • Mediátor je pri svojej činnosti nezávislý a nestranný.
  • Mediátor zachováva mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvedel v súvislosti s mediáciou.
  • V rámci poskytovania služieb mediátor spolupracuje s právnikom, notárom, exekútorom, daňovými a ekonomickými poradcami

Často sa stáva, že účastníci konania vyžadujú poskytnutie ucelenej konzultácie nakoľko, pre osobnú citovú zainteresovanosť nie sú schopní vnímať situáciu reálne a objektívne.

To, že sa už začalo súdne konanie nie je prekážkou mediácie a hoci to nie je jeho povinnosťou, sudca by mal odporučiť účastníkom súdneho konania pokúsiť sa vyriešiť spor mediáciou. Ak bude mediácia neúspešná, sa v krajnom prípade vždy môžete na súd vrátiť.

Súčasná platná právna úprava podporuje, aby účastník súdneho konania ukončil svoj spor prejednávaný súdom a vyriešil ho mediáciou. Významne podporným pre vôľu strán mediovať spor je ustanovenie čl. III zákona č. 420/2004 Z.z., ktorým sa odsekom 7 dopĺňa § 11 zákona č. 71/ 1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v platnom znení. Ustanovenie garantuje účastníkom súdneho konania vrátenie súdneho poplatku vo výške 90 % zaplateného súdneho poplatku, ak účastníci skončia konanie schválením súdneho zmieru do začiatku pojednávania. Ak tieto okolnosti nastanú po začatí pojednávania, vráti sa im 50% zo zaplateného poplatku. Pri vyriešení časti sporu súdnym zmierom v zmierovacom konaní, vráti sa im 30 % zo zaplateného poplatku za ďalšie konanie súdu v tejto veci.

Prioritou je individuálny a ľudský prístup.

Prioritou je otvorená spolupráca.

Prioritou je profesionálny a odborný prístup.

Prioritou ste VY!

Copyright © 2011 Mgr. Agnesa Mikovčíková. Design by HAVRAN.EU.SK. Kopírovanie a iné šírenie obsahu je možné len so súhlasom autora.
Mgr. Agnesa Mikovčíková, Clementisove Sady 1615, 924 01 Galanta, e-mail:mediator@fmsys.sk, tel.: +421 948 105 000